آیا کلاس ها در طی سال تحصیلی نیز برگزار می شود؟

بله کلاس ها در طی سال تحصیلی در روز های آخرهفته برگزار می گردد

در فصل تابستان کلاس های دختران و پسران در چه روزهایی تشکیل می شود؟

پسران در روزهای زوج و دختران در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل می شود

کلاس ها فقط برای پسران می باشد؟

خیر، کلاس ها در دو بخش پسران و دختران برگزار می شود

کلاس ها در داخل دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود؟

بله کلاس ها در اماکن ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود