استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی

سالن چند منظوره شماره 1

سالن چند منظوره شماره 2

زمین چمن طبیعی دانشگاه شهید بهشتی